cejupiter

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Fundació Privada Club Esportiu Júpiter està especialment sensibilitzat amb la protecció de les dades dels usuaris dels serveis que accedeixen al lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d’ara endavant, la Política] informa els usuaris de www.cejupiter.cat del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la Web, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

 

Fundació Privada Club Esportiu Júpiter considera essencial garantir la protecció de les dades personals, amb la finalitat de protegir la intimitat i privacitat de tots els interessats (titulars de les dades), per la qual cosa posem de manifest la present Política, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en matèria de Protecció de Dades Personals.
Així doncs, en compliment del Reglament (UE) 2016/679, mitjançant el present document Fundació Privada Club Esportiu Júpiter .

 

Informa:

 

1- Titularitat dels Tractaments

 

Fundació Privada Club Esportiu Júpiter amb domicili social en: Oficines CE Júpiter Estadi Municipal de Futbol Júpiter Carrer Agricultura 238 Barcelona-08020, és el titular de diferents tractaments.
En concret, les dades recaptades a través de la present web s’incorporen al tractament [USUARIS WEB], als quals li serà aplicada la present política de Privacitat.

 

2- Recollida i tractament

El tractament [USUARIS WEB], té com a principal característica:

 

2.1-Finalitat

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats tractaments, consisteixen en:

 

    1. Resoldre les qüestions formulades.
    2. i remetre’ls informació sobre les nostres ofertes de serveis al grup empresarial Fundació Privada Club Esportiu Júpiter.
 

2.2- Encarregat del tractament

 

En el cas que hi hagi tercers que accedeixin a aquest tractament i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l’article 28 RGPDUE). Se signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.

 

2.3-Base jurídica – Consentiment

 

Mitjançant l’emplenament dels formularis disponibles en la web, l’interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrats siguin incorporats al fitxer, sent objecte de tractament per la present política de privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè Fundació Privada Club Esportiu Júpiter, li enviï informació periòdica sobre ofertes d’activitats, productes o serveis del grup empresarial.

 

Vostè podrà en qualsevol moment oposar-se a aquesta mena d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça soci@cejupiter.cat indicant en l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

 

3- Mesures de Seguretat

 

Fundació Privada Club Esportiu Júpiter ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades.

 

4- Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat i Limitació

 

Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament [USUARIS WEB] així com les dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de Fundació Privada Club Esportiu Júpiter, podran dirigir-se a l’entitat, amb la finalitat de poder exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, i si escau limitació (Drets ARCOPL).

 

Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

 

A.– El dret d’accés, es podrà exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar aquest dret, l’interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

 

– Enviar un correu electrònic a: soci@cejupiter.cat.
– Comunicació per escrit dirigida a: Beata Mariana de Jesús, 1,28045,Madrid, Fundació Privada Club Esportiu Júpiter, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fora en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

 

B.– El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.
Fundació Privada Club Esportiu Júpiter, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

 

C.- El dret de portabilitat podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments han de ser retornats al titular de les dades, o si és el cas a un tercer (Encarregat de tractament).

 

D.- El dret de limitació podrà ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el dret d’oposició, es limiti el tractament de les dades.

 

5- Canvi de Normativa

 

Fundació Privada Club Esportiu Júpiter, es reserva el dret de modificar la present política a fi d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària en la nostra pàgina web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es consideri atorgat conformement als termes de la present política.

 

Qualsevol dubte, pregunta o comentari que pogués tenir en referència a la present normativa, no dubti a consultar-ho dirigint la seva comunicació a: soci@cejupiter.ca
Desplaça cap amunt